Strona główna

Plany » CKU » Strona główna

 

 Centrum Edukacji Zawodowej jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, w skład której wchodzi:

 • Centrum Kształcenia Praktycznego [CKP],
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego [CKU],
 • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego [ODiDZ].

 

Celem CKP jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych, wynikających z programów nauczania zajęć praktycznych na podstawie porozumień zawartych ze szkołami, także inne zadania zlecone przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego, organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających przekwalifikowanie.

Dwie nowoczesne pracownie komputerowe, elektroniczna, instalacji elektronicznych, pomiarów elektrycznych, spawalnicza, gastronomiczna wraz z zapleczem socjalnym, pracownia do nauki w zawodzie technik mechanik lotniczy.

 

Celem CKU jest kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami, organizowanie egzaminów eksternistycznych z zakresu programów nauczania szkół i kursów, opracowywanie i wydawanie skryptów, poradników oraz materiałów metodycznych dla potrzeb słuchaczy, doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie kształcenia dorosłych, udzielanie organizatorom oświaty dorosłych pomocy organizacyjnej, metodycznej i dydaktycznej, współpraca z organizatorami oświaty dorosłych w kraju i za granicą, współpraca z urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie rekwalifikacji kadr.

 

Celem ODiDZ jest dokształcanie pracowników młodocianych zatrudnionych u pracodawców w ramach nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w Zasadniczych Szkołach Zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich zrealizowania.

W ramach Centrum Edukacji Zawodowej funkcjonuje Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, który umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych młodocianych pracowników, w zakresie realizacji celów i zadań Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Do zadań Ośrodka należy dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w ramach nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w Zasadniczych Szkołach Zawodowych, które nie mają możliwości zrealizowania przedmiotów zawodowych. Dokształcanie młodocianych w Ośrodku odbywa się w formie turnusów.

ODiDZ kształci uczniów w następujących zawodach:

 • Elektryk
 • Monter elektronik
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Sprzedawca
 • Drukarz
 • Introligator
 • Piekarz
 • Kucharz małej gastronomii
 • Krawiec
 • Fryzjer
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Blacharz samochodowy

 

Zapewniamy naszym uczniom praktykę w Centrum Kształcenia Praktycznego, które posiada nowoczesną bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Centrum uzyskało upoważnienia z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku na przeprowadzanie zewnętrznych egzaminów zawodowych w Zawodach: monter-elektronik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, elektryk, ślusarz, kucharz małej gastronomii, technik elektryk, technik elektronik. technik mechanik.

 

CEZ MALBORK

 • 22 pracownie
 • 13 nauczycieli praktycznej nauki zawodu
 • Tygodniowo pobiera naukę- 340 uczniów
 • Nowoczesne pracownie

 

Posiadamy sale wykładowe z środkami audiowizualnymi.

W Centrum Edukacji Zawodowej pracuje 13 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w tym 9 z uprawnieniami egzaminatorów zewnętrznych egzaminów zawodowych, tygodniowo pobiera naukę 340 uczniów.