Matura 2019/2020

CKU » Strefa słuchacza » Matura » Matura 2019/2020

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/o-egzaminie/

20190806 E8 EG EM Komunikat o harmonogramie AKT_20190819.pdf

 https://www.oke.gda.pl/

 

egzamin maturalny w 2020 r.

Sesja główna – od 4 do 22 maja 2020 r.‎
 1. Część ustna z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego – od 7 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja).
 2. Część ustna z języków obcych nowożytnych – od 4 do 22 maja (oprócz 10 i 17 maja).
 3. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 21 maja
Sesja dodatkowa – od 1 do 19 czerwca 2020 r.‎
 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 6 czerwca.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 19 czerwca.
Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎ Sesja poprawkowa – od 24 do 25 sierpnia 2020 r.‎
 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 24 do 25 sierpnia.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 25 sierpnia‎.
Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych oraz do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo ‎w części ustnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.
 
 
 
Tak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego
 1. Do 30 września 2019 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020 r. (załącznik 1a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020- plik "załączniki").
 2. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2019/2020 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – można je zgłosić do 7 lutego 2020 r. w ostatecznej deklaracji.
 3. Do 7 lutego 2020 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące do roku szkolnego 2018/2019 włącznie oraz absolwenci technikum lub szkoły artystycznej z lat szkolnych 2015/2016 – 2018/2019. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2019 r. (załącznik 1a).
 4. Do 31 grudnia 2019 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące do roku szkolnego 2018/2019 włącznie oraz absolwenci technikum lub szkoły artystycznej z lat szkolnych 2015/2016 – 2018/2019, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (załącznik 1a i załącznik 2).
 5. Do 31 grudnia 2019 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora OKE:
  1. absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące do roku 2018/2019 włącznie oraz absolwenci technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2018/2019, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1b)
  2. absolwenci uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (załącznik 1b)
  3. absolwenci liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie (załącznik 1b)
  4. osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą – wyłącznie jeżeli świadectwo to nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (załącznik 1b)
  5. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości (załącznik 1b)
  6. osoby posiadające świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
  7. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) (załącznik 1c).
 6. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.
 7. Osoba, która jest zobowiązana wnieść opłatę za egzamin maturalny (patrz odpowiedź na pytanie „Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?”), wraz z deklaracją składa dyrektorowi szkoły kserokopię wniesienia opłaty za ten egzamin w odpowiedniej kwocie.